• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ         
        โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2477 โดยหลวงกัลยานุรักษ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เดิมอาศัยศาลาวัดตำหรุ ซึ่งตั้งอยู่หลังโรงเรียนป็นสถานที่เรียน โดยมีนายรักษ์ ร่มโพธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้นเตรียมประถมและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อมาขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
         ปัจจุบันโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และการใช้
1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 6 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารศิลปกรรม 1 หลัง ห้องน้ำ 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง
2 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 33 ห้อง
3 มีห้องสมุดมีขนาด 250 ตารางเมตร (คิดประมาณเป็น 2 ห้องเรียน) มีหนังสือทั้งหมด 14,600 เล่ม
จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2566 คิดเป็นร้อยละ 3.60/วัน จำนวน 1 ห้อง 100 ที่นั่ง
4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์มีจำนวนทั้งหมด 2 ห้อง
5 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง ICT ชุมชน ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องคณิตศาสตร์ ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยต้นแบบ พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12 ฐาน
6 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัด อนามัย สถานีตำรวจ สถานตากอากาศบางปู


สภาพชุมชนโดยรวม
1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ยากจน มีประชากรประมาณ 19,200คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด อนามัย และสถานีตำรวจ อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำประมงชายฝั่งและ
รับจ้าง เนื่องจาก ส่วนมากประชาชนมาจากต่างถิ่นเข้ามาเพื่อมาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานประเพณีปิดทองหลวงพ่อประกาย
มงคลและงานประจำปีศาลเจ้าแม่ปิยบังภัย
2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อาชีพหลัก คือ รับจ้างในโรงเรียนอุตสาหกรรมและประมง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 95 เศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัว ต่อปี 108,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน