• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (Goal)
 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย
    และมีความพอเพียง
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
    มุ่งมั่นทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
    สำคัญ
6. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
7. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน และระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา