• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ข้อมูลอาคารสถานที่/แหล่งเรียนรู้

ข้อมูลอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้

1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ 6 หลัง ได้แก่
    - อาคารเรียน 4 หลัง 
    - อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
    - ห้องน้ำ 5 หลัง
    - โรงอาหาร 1 หลัง
2. จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 33 ห้อง
3. ห้องสมุดมีขนาด 250 ตารางเซนติเมตร (คิดเป็ประมาณ 4 ห้องเรียน) 
4. ห้องคอมพิวเตอร์มีจำนวนทั้งหมด 3 ห้อง แยกเป็น ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 2 ห้อง และห้องคอมพิวเตอร์
    ชุมชน 1 ห้อง
5. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่
    - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
    - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    - ห้องปฏิบัติการทางภาษา
    - ห้องนาฏศิลป์
    - ห้องพระพุทธศาสนา
    - ห้องดนตรี
    - ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยต้นแบบ
    - พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12 ฐาน
6. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ได้แก่ วัด อนามัย สถานีตำรวจ สถานตากอากาศบางปู