• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประงสงค์และค่านิยมหลัก 12 ประการ บน
    พื้นฐานความเป็นไทยและมีความพอเพียง
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถใน
    การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา มุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
    ความสุข
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
    ความสุข
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
    เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
    ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย ตลอดจนระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา