• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

รับการตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของสถานศึกษา จากหน่วยงานตรวจสอบภายในของสพป.สมุทรปราการเขต 1

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ นางสาวกิ่งแก้ว สังคะหะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน        วัดตำหรุ มิตรภาพที่ ๖๕ และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นางกันยา คงสง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสพป.สมุทรปราการเขต ๑ นางวิภาสินี กิจเกวียน แกนนำพัสดุ นางสาวฑิฆัมพร พุทธธนศิริ และนางสาวเดือนนภา สริทัย แกนนำบัญชี เข้าทำการตรวจสอบการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา การเงิน  การบัญชี เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โครงการอาหารกลางวัน) เงินรายได้สถานศึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
30 ม.ค. 66 | รับชม : 12 ครั้ง