• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

วันวิสาขบูชา

????วันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ 
ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ????

ประวัติและความหมายของคำว่า "วิสาขบูชา"
วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ เสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานเวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธเจ้า หลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท 
ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุอันได้แก่ พระธาตุเจดีย์หรือพระพุทธปฏิมา ที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเครื่องบูชามีดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น

๖ ข้อ ปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๖ ตามหลักปฏิบัติตนของพุทธมามกะ
???? ศึกษาหลักธรรมให้เป็นสัมมาทิฏฐิ  
???? ฟังธรรมหรือสนทนาธรรมตามกาล 
???? ไหว้พระสวดมนต์ 
???? ทำบุญตักบาตร 
???? ปฏิบัติตนตามศีล ๕ เป็นอย่างน้อย  
???? ปฏิบัติกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กิจกรรมต่าง ๆ ในวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธนิยมปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ที่มีต่อชีวิตของเราและสังคมโดยรวม ตัวอย่างกิจกรรมที่นิยมปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่
???? ทำบุญตักบาตร
???? ฟังเทศน์ฟังธรรม
???? รักษาศีล
???? เข้าวัดเวียนเทียนรอบอุโบสถ โดยเวียนขวาสามรอบ รอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ รอบที่ ๒ จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณ และรอบที่ ๓ สวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณ เมื่อเวียนเทียนครบสามรอบแล้ว ให้นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถ ณ ที่บูชา

พร้อมทั้งทำบุญ ทำทาน การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นสิ่งที่สร้างความสบายใจ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ตนมี โดยจะเป็นการมอบปัจจัย ๔ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาส นับเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งตามความเชื่อในหลักพุทธศาสนา ????
3 มิ.ย. 66 | รับชม : 50 ครั้ง