• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
หลักฐานการสมัคร มีดังนี้
1. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
2. สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (นักเรียนถ้ามี) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง (บิดา, มารดา) พร้อมสำเนาอย่างละ 2 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บิดา, มารดา) พร้อมอย่างละ 2 ฉบับ
6. ใบทะเบียนสมรส, หย่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
7. ผลการตรวจกรุ๊ปเลือด พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
8. ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล พร้อมสำเนา 2 ฉบับ
9. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 รูป
*** ( สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 - ป.1 )***
10.สมุดแม่และเด็ก พร้อมสำเนาหน้าที่รับวัคซีนครั้งสุดท้าย
4 ก.พ. 65 | รับชม : 184 ครั้ง