• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 
มอบหมายให้นายพรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริม
องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างจิตสำนึก รักและหวงแหน จงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้
ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย 
คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีการรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ที่สนใจต่อไป


วันที่ 21 เมษายน 2565 - รับชม : 24 ครั้ง