• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางรัชนี อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ของโรงเรียน โดยมีนายบรรจง โตสงวน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site, การตรวจ ATK ให้กับนักเรียนและคณะครูในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565, การรับวัคซีนป้องกันโรคโควิค 19 ของนักเรียนและบุคลากร, การขายทอดตลาดอาคารเรียน(สปช.105/29), การรื้อย้ายกำแพงรั้วสำหรับการขยายถนนทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียน, ขอความเห็นชอบการใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565, การแนะนำตัวของครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 5 คน และเรื่องอื่น ๆ การประชุมในครั้งนี้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยดี ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 30 ครั้ง