• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

เข้าร่วมงานสัมมนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning and Administrative Innovation Symposium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขึ้นรับรางวัล

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 พร้อมด้วย ครูชลนุภัทร  ไตรแดง
เข้าร่วมงานสัมมนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning and Administrative Innovation Symposium 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต1  ณ Beat Active BITEC BANGA 
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด 
และมอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย
   โดยโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65  ได้ขึ้นรับมอบรางวัล ดังรายการต่อไปนี้
1.โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับรางวัล ขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสพฐ. quick policy 2565 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านผู้บริหาร
2.โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ได้รับรางวัล ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

3.นายสาโรจน์ จำปาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่65 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

4.ครูชลนุภัทร ไตรแดง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับดีเลิศ
5.ครูทยาวีร์ พึ่งจิตร์ รับรางวัล ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนการศึกษาปฐมวัย ระดับดีhttps://www.facebook.com/100057231168612/posts/pfbid02d8d7A7WSnx9QM9psEMbNyBp4SfydZwE1wkPpb5gKYPAEG6zcZterkG2HTGqCDTKLl/


วันที่ 25 สิงหาคม 2566 - รับชม : 9 ครั้ง