• โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

 • โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65
  588 หมู่ 4 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

การฝึกอบรมแบบพักค้างแรม โครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ.2566  นายสาโรจน์  จำปาศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหรุ มิตรภาพที่65 พร้อมด้วยครูณัฐวุฒิ  รัตนอมรเวช นำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 คน เข้ารับการฝึกอบรมแบบพักค้างแรม โครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2566 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัดชัยมงคล  ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแกนนำ นักเรียนและนักศึกษา ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความประพฤติที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วม ของนักเรียนและนักศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเผยแพร่และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วันที่ 6 กันยายน 2566 - รับชม : 9 ครั้ง